เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เมื่อมาติดต่อขอรับบริการของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 14 ก.ย. 2564 ]5
2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 13 ก.ย. 2564 ]3
3 คู่มือประชาชนในการขอรับบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ก.ค. 2564 ]199
4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ๒๕๖๔ ของบุคลากรภายในเทศบาล [ 1 เม.ย. 2564 ]5
5 ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 8 ม.ค. 2564 ]197
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 19 ต.ค. 2563 ]199
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]2
8 ตอบแบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form [ 8 ก.ย. 2563 ]197
9 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านดาบตำรวจถนอม (ต่อจากของเดิม) [ 21 ม.ค. 2563 ]205
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 2 ก.ย. 2562 ]198
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18