เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 


กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงาน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ 3
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

อาศัยอำนาจตามข้อ 86 ถึงข้อ 101 แห่งประกาศ ก.อบต.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2554