เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
.................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๔-๑๐๑ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
๑. ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๘,๓๔๐.- บาท
๒. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๓. การสมัครสอบและสถานที่สมัครสอบ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ในวันและเวลาราชการ

๔.เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครสอบคัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้

/๑.ใบสมัครสอบ.....
-๒-
๑.ใบสมัครสอบคัดเลือก
๒.รูปถ่ายชุดเครื่องแบบราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.สำเนาประวัติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) จำนวน ๑ ชุด
๔.สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) จำนวน ๑ ฉบับ
๕.สำเนาปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
๖.หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด อนุญาตให้มาสมัครสอบคัดเลือก
๗.แบบประเมินบุคคล
๘.ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งละ ๒๐๐.- บาท
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกใน วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้องจะพิจารณาตัดสิทธิผู้นั้น มิให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และหากพบว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือจงใจทุจริต จะพิจารณาขอให้มีการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น
๗.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก คะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
/๑.ภาคความรู้.........

-๓-
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน
๒.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน
๓.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทั้ง ๓ ภาควิธีการสอบแต่ละภาคให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
๘.หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
๙.วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหรือที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
๑๐.การแต่งกายเข้ารับการสอบคัดเลือก
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแต่งกายเข้ารับการสอบคัดเลือกด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการ และให้นำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลไปแสดงตัวในวันสอบด้วย
๑๑.กรณีทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง อาจพิจารณายกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบอีกต่อไป
๑๒.การประกาศผลการสอบคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จะประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า
๑๓.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑. ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว
๒. ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
/๓.ผู้นั้นมีเหตุ.........


-๔-
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
๔ . ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้ง (กำหนดเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน)
๕. กรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ถือคำวินิจฉัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้องเป็นที่สุด

๑๔.การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง จะดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เรียงตามจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนในลำดับที่สูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งก่อน หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้องมีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้องถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
ธรณ์เทพ จงเทพ
( นายธรณ์เทพ จงเทพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง
    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2554