เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 14 ธ.ค. 2566 ]7
2 แนวทางการปฏิบัติ Dos & Don"ts เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 8 ธ.ค. 2566 ]6
3 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙) เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 29 ก.ย. 2566 ]12
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙) เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 29 ก.ย. 2566 ]7
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]46
6 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2566 ]43
7 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม [ 2 ก.พ. 2566 ]47
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง แนวปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 1 ธ.ค. 2565 ]45
9 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 19 ต.ค. 2565 ]47
10 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2565 ]53
11 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2565 ]49
12 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2565 ]54
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของำนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]60
14 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2565 ]140
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 ต.ค. 2564 ]123
16 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 4 ต.ค. 2564 ]129
17 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]125
18 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ๒๕๖๓ [ 14 ก.ย. 2564 ]130
19 ประกาศ ก.ท.จ.นม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ [ 14 ก.ย. 2564 ]132
20 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 14 ก.ย. 2564 ]134
 
หน้า 1|2|3