เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

                เทศบาลตำบลหนองบัวลายน่าอยู่   การคมนาคมสะดวก    สาธารณูปโภคครบครัน   
ส่งเสริมการศึกษา   พัฒนาคุณภาพชีวิต    อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

 


พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

                1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารและ  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

                2  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

                3 จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

                4  จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน  ทางระบายน้ำ  ประปา  ไฟฟ้า  และสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

                5  เสริมสร้างความเป็นอยู่ด้านสังคมของประชาชน          

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม

    หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

1.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

1.2  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 

 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ

    สามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา

    ปัญหาความยากจน

2.1  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

2.2  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

 

 

3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

3.1  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น

3.2  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

      การประหยัดพลังงาน

 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

    โครงสร้างพื้นฐาน

4.1  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการ

      ปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

4.2  การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ

 

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพ

    ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี

    ความสุข

5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้

      เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5.2  การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อย

      โอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.3     การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ  และการ

      สนับสนุนกีฬานานาชาติ

5.4     การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

5.5     การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาลการป้องกัน และ

      ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของ

      ประชาชน

5.6     การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

5.7     การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง

      พระพุทธศาสนา