เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

                โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

                            ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  อาชีพหลักคือ  การเกษตร   ทำนา   ค้าขาย  และรับราชการ

                การเกษตรกรรม

                             ประชาชนส่วนใหญ่อาชีพทางเกษตรกรรมประกอบด้วยข้าว  อ้อย  และมันสำปะหลัง

                การพาณิชยกรรมและบริการ

                                1)   สถานบริการด้านพาณิชยกรรม

                                                ก.  สถานีน้ำมัน  1  แห่ง  ปั๊มลอย  (มือหมุน)  1  แห่ง  ปั๊มหยอดเหรียญ  1  แห่ง

                                                ข.  ตลาดสด  1   แห่ง

                                                ค.  ร้านค้าทั่วไป  41  แห่ง

                                2)  สถานประกอบการด้านบริการ

                                                สถานจำหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  21  แห่ง

                การอุตสาหกรรม

                                ในเขตเทศบาลโรงสีข้าว  จำนวน   9  แห่ง  ได้แก่  ขนาดเล็ก  จำนวน  8  แห่ง  

ขนาดกลาง  จำนวน  1  แห่ง

                การปศุสัตว์

                                ประชาชนประกอบอาชีพการปศุสัตว์  ได้แก่  การเลี้ยงโค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่