เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
กองคลัง

  - ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง

  - ว่าง -
  - ว่าง -
 ห้วหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 ห้วหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวมณีรัตน์  หมั่นกิจ
  - ว่าง -   นางรัชนีกร อวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
     
  นางสาวณัฐรุจา อูปแก้ว  
 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี