เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
----------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันและบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ซึ่งได้กำหนดวันรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ ๑๑ -๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ และกำหนดวันสอบแข่งขันในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ชั้น ๒ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ลงวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบแข่งขัน ครั้งนี้


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(ลงชื่อ)ปริณดา บุญชัย
(นางปริณดา บุญชัย )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ
๑ จ.๐๐๘ -๐๐๑ นางสาวอาทิชา ลืมไธสง
๒ จ.๐๐๘-๐๐๒ นางสาวมนัสสา ยุมไธสงตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ -สกุล หมายเหตุ
๑ จ.๐๐๙-๐๐๑ นายธีระศักดิ์ สีหามาตย์
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว


(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ คำพรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

รับรองถูกต้องแล้ว


(ลงชื่อ)
(นางปริณดา บุญชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ค. 2554