เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 


ประกาศสอบรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
*******************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๑๓ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันมี ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดส่วนการคลังจำนวน ๑อัตรา
๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดส่วนโยธา จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๓๕ และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี (เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุไม่เกิน ๘๐ ปี)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด
(๗) ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

/(๘)...


-๒-

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครสอบ ตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้นตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
๒.๒.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ
เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ
เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๒.๒.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๓. วัน เวลา สถานที่สมัครสอบ
๓.๑ กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่ง เท่านั้น

๓.๒ หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑)สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
( ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ) โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรอง “ถ่ายจากต้นฉบับจริง “พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

/(๒)...


-๓-

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่า “ถ่ายจากต้นฉบับจริง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่า “ถ่ายจากต้นฉบับจริง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
(๔) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคติดต่อที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกให้ได้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
(๕) ถ่ายรูปหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน ๓ แผ่น
(๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ กรณีที่หลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกัน ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันรับรอง “ถ่ายจากต้นฉบับจริง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
-ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่ง ละ ๑๐๐.-บาท

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และประกาศตารางสอบ สถานที่สอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

๖. หลักสูตร และวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ภาค ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียนดังนี้
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปในด้านกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ทดสอบความรู้ความสามารถและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัครสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านอื่น ๆ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


/ ข......

-๔-


ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดดังนี้

(๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(๓) พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(๔) พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง พรม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๖) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
(๗) พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๘) พ.ร.บ. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
(๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(๑๐)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.๒๕๔๙
(๑๑)พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๔๒

(๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ทดสอบความรู้ความสามารเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
(๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘
(๖) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
(๘) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๙) พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่๒) ๒๕๔๙
(๑๐) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

/(๓)....


-๕-

(๓) ภาค ค. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น

๗. กำหนดวันสอบแข่งขัน
-สอบข้อเขียน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ ชั้น ๒ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

๘. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าสอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบแข่งขัน ได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยประกาศขึ้นบัญชีเรียงลำดับตามลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมจากสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้ในลำดับที่สูงกว่า

๙. ประกาศผลสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนดั่ง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรได้หลังจากวันสอบ ภายใน 7 วันทำการ

๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและการยกเลิกบัญชี
๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
๒. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๓. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็น อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา สถานที่กำหนด และได้มีหนังสือส่งแจ้งให้ทราบแล้ว


-๖-


๑๑. การบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จะดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ รายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งดังนี้
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน ๗,๑๐๐.-บาท
ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้าง ๔ ปี โดยประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุก ๑ ปี
(๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน ๗,๑๐๐.-บาท
ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้าง ๔ ปี โดยประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุก ๑ ปี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


(ลงชื่อ)
(นางปริณดา บุญชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2554