เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
----------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยวิธีสอบคัดเลือก ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกได้ผ่านหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เรียงตามตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกและจะประกาศผลตามลำดับคะแนนสูงสุดของแต่ละตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ลำดับที่ ๑ นางสาวอาทิชา ลืมไธสง สอบได้อันดับที่ ๑
ลำดับที่ ๒ นางสาวมนัสสา ยุมไธสง สอบได้อันดับที่ ๒

๒.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ลำดับที่ ๑ นายธีระศักดิ์ สีหามาตย์ สอบได้อันดับที่๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าวนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔(ลงชื่อ)ปริณดา บุญชัย
(นางปริณดา บุญชัย )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2554