เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
กฎหมายและระเบียบ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]198
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 6 ส.ค. 2561 ]197
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]197
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]197
5 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 1 ต.ค. 2560 ]197
6 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 1 ต.ค. 2560 ]200
7 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 1 ต.ค. 2560 ]197
8 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 1 ต.ค. 2560 ]197
9 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 1 ต.ค. 2560 ]197
10 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 1 ต.ค. 2560 ]197
 
หน้า 1|2