เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและระเบียบ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อสำนักงานเทศบาล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
การร้องเรียนการทุจริต
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 

ติดต่อ - สอบถาม
 
 
  ชื่อ + นายจักรพงษ์   มิ่งแม้น
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย
  โทรศัพท์ +  0-4449-5008
  อีเมล์ +   admin@nongbualai.go.th
 
  ชื่อ + นายจักรพงษ์   มิ่งแม้น
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลหนองบัวลาย
  โทรศัพท์ +   0-4449-5008
  อีเมล์ +  admin@nongbualai.go.th
 
 
  ชื่อ + นายบุญเพ็ง   สวนกิจ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  0-4449-5008
  อีเมล์ +   admin@nongbualai.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวอรพรรณ   เอื้อมศสิธร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4449-5008
  อีเมล์ +  admin@nongbualai.go.th
 
   ชื่อ + นายจักรพงษ์   มิ่งแม้น
   ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ +  0-4449-5008
   อีเมล์ +  admin@nongbualai.go.th
 
 
   ชื่อ + จ่าเอกสุรพล หวังรวยกลาง
   ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   โทรศัพท์ +  0-4449-5008
   อีเมล์ +  admin@nongbualai.go.th
 
   ชื่อ + นายอุทัยศิลป์  คำศิริ
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
   โทรศัพท์ +   0-4449-5008
   อีเมล์ +   admin@nongbualai.go.th
 
   ชื่อ +
นายจักรพงษ์ มิ่งแม้น
   ตำแหน่ง + 
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
   โทรศัพท์ +  0-4449-5008
   อีเมล์ +   admin@nongbualai.go.th