นางสาวบุษราพร เล่าสถาพร
นายกเทศมนตรี

ผู้เข้าชม Web Design Factory

 

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหาร/สภาเทศบาล
แผนพัฒนาสามปี
งบประมาณรายจ่าย 2555
รายรับ/จ่าย 2554
งบการเงิน 2554
โครงสร้างการบริหาร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง

ส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา

กิจการสภา
กำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภา

หน่วยงานพันธมิตร
 
กิจกรรม  12  สิหา  มหาราชินี
          นายวีรโรจน์  เหล่าสถาพร  นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย  นำเหล่าคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองบัวลาย  ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต  พระบรมราชินีนารถ  ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ  79  พรรษา  ซึ่งถึอเป็นปีมหามงคล  ที่ผสกนิกรชาวไทย  โดยเฉพาะชาวเทศบาลตำบลหนองบัวลาย  จะได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดี  ต่อองค์สมเด็จพระบรมราชินี  ที่พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทย  ปฏิบัติพระกรณียกิจคู่เคียงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว  อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ารตรวจประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
              
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  ได้ต้อนรับผู้ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  โดยสำนักงานการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มอบหมายให้ทีมวิจัยและศึกษาข้อมูลจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
          ในการรับตรวจประเมินครั้งนี้  นายวีรโรจน์  เหล่าสถาพร  นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย  กล่าวว่า  เราไม่ได้ต้องการแข่งขันหรือรางวัลตอบแทนใดๆ  แต่การประเมินครั้งนี้  จะแสดงให้เห็นผลงานการปฎิบัติงานของเทศบาล  ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  และหาข้อพกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานในอนาคตต่อไป...

  เทศบาลตำบลหนองบัวลาย รับการตรวจรับรองมาตรฐานฯ
          เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี  2554  โดยคณะทำงานตรวจรับรองฯ  (
Core Team)  ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร  และซักถามปัญหาจากคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  ที่เกี่ยวช้องทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ด้านการเงินการคลัง  และด้านการบริการสาธารณะ  ผลการตรวจรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ก็ได้เป็นที่พอใจของคณะทำงานตรวจประรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย...

   

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน<<ฉบับแก้ไข>>
ประกาศกำหนดวััน เวลา สถานที่สอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตารางสอบและสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก สถานที่สอบและตารางสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ัับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 [ใบสมัคร]
ับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 
 

.ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฐานรากสำหรับหอถังสูงเหล็กพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนกลาง

กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพเรือ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศ

กรมประชาสัมพันธ์