สำนักปลัดเทศบาล
 
นางนวลอนงค์  วิเศษพลกรัง
ปลัดเทศบาล
 
 
 
นายบุญเพ็ง  สวนกิจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
 
นางสุจิตรา  โสภาบุตร
บุคลากร
 
 
นางสุรียาพร  ตราชู
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
นายพรชัย  ธงอาจ
นักพัฒนาชุมชน
 
 
 
นายวรเมธ  อุตสาห์
นิติกร
 
 
จ่าเอกประดิษฐ์  บุญแผน
เจ้าพนักงานป้องกัน
 
 
นางนุชรินทร์  ชูหมื่นไวย
เจ้าพนักงานทะเบียน
 
 
นางสาวกิจิตรญา  ทัฬหกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นายอิสรพงศ์  มูลสุตร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
     
สำนักปลัดเทศบาล


        หน้าที่รับผิดชอบ
                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป ของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 8 งาน ตามผังโครงสร้าง

สำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ
งานธุรการมีหน้าที่ ดังนี้

 (1) งานสารบรรณของเทศบาล
 (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 (3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงาน เทศบาล
 (4) งานสาธารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 (5) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 (6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
 (7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
 (8) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
 (9) งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กองหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาลทราบ
 (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ดังนี้

(1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(4) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
(5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
(8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
(9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบ เป็นกรณีพิเศษ
(10) งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
(11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(12) งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้กองหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในเทศบาลทราบ
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
(2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง
(3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3) งานวิเคราะห์พิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง
ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
(4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
(5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักปลัดเทศบาล งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ

งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
(2) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
(3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
(4) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
(5) งานรวบรวมสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริการและเผยแพร่วิชาการ
(6) งานสารสนเทศ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักปลัดเทศบาล งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินตามแผนทุกระดับ
(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
(5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
(6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
(8) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ
(9) งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
(10) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
(11) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศเทศบาล และงบประมาณราย จ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(12) งานศึกษาหาฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ

งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
(3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
(4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักปลัดเทศบาล งานสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน ของตนเอง
(2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
(3) งานจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด
(4) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการ แก่ชุมชน
(5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
(6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
(7) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
(8) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
(9) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมภาคเอกชน
(10) งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
(11) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
(12) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
(13) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
(14) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
(15) งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
(16) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกายสมองและปัญญา
(17) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน
(18) งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ
(19) งานศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
(20) งานให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้า ทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปและช่วยตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืชวัตถุมีพิษ ปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งดำเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลอง ในความรับผิดชอบ
(21) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย